SweetFuse : At Your Side  english otome game
หรือ BakudanHandanภาคภาษาอังกฤษ
 
เกมจีบหนุ่มที่เคยลง PSP ภาษาญี่ปุ่นมาก่อน แปลเป็นภาษาอังกฤษมาให้จีบแบบเข้าใจกันมากขึ้นแล้ว
จะวางจำหน่าย 27/8/13 นี้